HVG Logo

Kantoorklachtenregeling Advocatuur

Kantoorklachtenregeling Advocatuur

HVG Law LLP doet er alles aan om u zo goed mogelijke van dienst te zijn teneinde uw belangen optimaal te behartigen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de kwaliteit of een aspect van de dienstverlening van een of meer van onze advocaten of diens medewerkers, dan wel kunt u zich verenigen met de inhoud van onze declaratie. Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening of onze declaratie, wordt u verzocht om uw bezwaren voor te leggen aan de behandelende advocaat.

Mocht blijken dat u met deze advocaat niet tot een vergelijk kunt komen, kunt u zich schriftelijk wenden tot: mr. J.W. Andringa, Wassenaarseweg 80, 2596 CZ Den Haag, Postbus 90636, 2509 LP Den Haag, email: jan.andringa@hvglaw.nl, de klachtenfunctionaris, dan wel bij zijn afwezigheid tot de substituut klachtenfunctionaris te weten, mr. J. Westerhof, HVG Law LLP, Euclideslaan 1, 3584 BL Utrecht, Postbus 3053, 3502 GB Utrecht, email: johan.westerhof@hvglaw.nl.

U dient uw klacht schriftelijk (email) binnen drie jaar na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen en/of nalaten van de desbetreffende advocaat, aan de desbetreffende advocaat of klachtenfunctionaris voor te leggen. De ontvangst van uw klachtbrief zullen wij zo spoedig mogelijk u schriftelijk bevestigen waarbij wij u en degene(n) waarover is geklaagd desgewenst zullen uitnodigen om uw klacht mondeling toe te lichten.

Wij zullen er vervolgens naar streven om voor zover mogelijk binnen vier weken na ontvangst van uw klachtbrief tot een oplossing voor het gerezen probleem te komen. Deze oplossing zullen wij vervolgens schriftelijk aan u bevestigen.

Aan de behandeling van de klacht conform deze interne klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.

Mocht u het niet eens zijn met ons oordeel of indien er niet binnen vier weken na ontvangst van uw klachtbrief op uw klacht worden gereageerd, dan kunt u zich wenden tot de Deken van de Orde van Advocaten of de competente rechter.